Image

Półmaraton MUFLON to nowy bieg górski na mapie Ziemii Kłodzkiej. Tor rolkarski w Dusznikach-Zdroju (522 m.n.p.m.), Schronisko pod Muflonem, Dolina Strążyska, Panderoza na Podgórzu, Tauron Duszniki Arena i znowu dusznicki tor rolkarski - 21 kilometrów malowniczych tras po górach Bystrzyckich i Orlickich a w nich około 1100 metrów przewyższeń. Ostre podbiegi ale i ostre zbiegi, łatwo nie będzie ale przecież nie może...

Kategoria Open oraz kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: do 29 lat, 30-39, 40-49 oraz 50+. Nagrody finansowe w kategori Open za miejsca 1-3: 1000, 700 i 500 zł, nagrody rzeczowe w pozostałych kategoriach. Ponadto dla najlepszego Duszniczanina nagroda rzeczowa oraz Puchar Burmistrza.

Start biegu planowany jest na godzinę 10.00 a już 10 minut później rozpocznie się towarzyszący bieg górski na 10 km. Trasa krótsza i nieco łatwiejsza ale równie malownicza.

Zapisy on line dostępne będą do dnia 12 sierpnia. Później zapisujemy już tylko bezpośrednio w Biurze Zawodów.
Uwaga: przedłużyliśmy niższe wpisowe do 7 sierpnia!

Image
Image

Dystans:
  około 21,5 km; Przewyższenia: 1100 m
Nawierzchnia: Asfalt: 30%, Szuter: 47%, Drogi leśne: 23%
Punkty z wodą: na 4,7 km; na 15,6 km (Panderoza); Punkt odżywczy: ul. Wojska Polskiego, przy przelocie prez ulicę - ok. 12,6 km
Limit czasu: 4 godziny (uwaga: zmieniony z 4,5h)

Plik GPS
Plik KML


Uwaga: Start i meta na torze będą przedstawione na osobnej mapce (wkrótce)

Image

Opis trasy

Trasa rozpoczyna się i kończy na Dusznickim Torze Rolkarskim na wysokości 522 m.n.p.m. (tor - start/meta - przedstawiony będzie na osobnych mapkach). Początkowo wiedzie przez Góry Bystrzyckie gdzie zawodnicy  przebiegną między innymi obok schroniska górskiego "Pod Muflonem". W dalszej cześci - po przebiegnięciu naturalnej granicy jaką jest rzeka Bystrzyca Dusznicka w Dolinie Strążyskiej- zawodnicy wbiegną w Góry Orlickie, gdzie przebiegną przez dzielnicę Dusznik - Podgórze by za chwilę pojawić się na Tauron Duszniki Arena - nowoczesnym stadionie biathlonowym. 
Trasa posiada 2 duże podbiegi: pierwszy zaczyna się już około 400 metrów po starcie a kończy na 6 kilometrze. Drugi znajduje się pomiędzy 12,6 km a 15,6 km.
Trasa do przebiegnięcia to przede wszystkim odcinki szutrowe (około 47 %). Duża część to asfalt (30%) w tym drogi publiczne, na których zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Najmniejsza część to ścieżki leśne -23%.
Ponad 70% trasy przebiega w lasach.
Image

 • Do dnia 12.08.2021 w budynku MOKiS - Tauron Duszniki Arena, ul. Olimpijska 2
 • Dnia 13.08.2021 w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 2a, 57-340 Duszniki-Zdrój, w godzinach 15.00-20.00
 • W dniu startu od godziny 7.00-9.00 na arenie START/META - tor wrotkarski w Dusznikach
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
tel.: tel.: 531 864 855
e-mail: sport@duszniki.pl
Image

Aktualizacja regulaminu: 31.07.2021 (niższe wpisowe - do 07.08.)

1. CEL IMPREZY

 • Promocja Dusznik-Zdroju jako atrakcyjnej miejscowości turystycznej
 • Promocja biegów górskich
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży i dorosłych.
 • Promocja aktywnej turystyki górskiej.


2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Olimpijska 2, 57-340 Duszniki-Zdrój
, Tel.: 515 159 735, e-mail: sport@duszniki.pl

Miasto Duszniki-Zdrój
www.visitduszniki.pl

3. TRASA

Długość 21 km, około 1100 m przewyższenia, start i meta w tym samym miejscu. Trasa zróżnicowana składająca się z: asfaltu - 30%, tłucznia - 47% i ścieżek leśnych - 23%. Mapka trasy dostępna na stronie www biegu.

4. TERMIN I MIEJSCE

14.08.2021 r. godz. 10:00. Start i meta zlokalizowana przy torze rolkarskim w Dusznikach-Zdroju (50.40091432602577, 16.39023876929723) 522 m.n.p.m.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 14.06.2021 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
 • Uczetnikiem zawodów może być osoba niepełnoletnia, które ukończyła 16 lat i  posiada na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Aby wziąć udział w biegu należy 1. Wypełnić zgłoszenie, 2. Opłacić wpisowe. 3. Przed startem zgłosić się do Biura Zawodów.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości w dniach:
  • 13.06.2021 w godzinach 15.00-20.00 - Biuro Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 2a, Duszniki-Zdrój
  • 14.06.2021 r. w godz. 7:00 – 9:00 - Biuro Zawodów przy torze wrotkarskim

6. ZGŁOSZENIA/ZAPISY

Zgłoszenia można dokonywać przy pomocy formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną (na stronie www zakładka zgłoszenia) lub bezpośrednio w biurze zawodów:

 • Do dnia 12.08.2021: elektronicznie i w biurze MOKiS (ul. Olimpijska 2)
 • 13.08.2021 - W Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w godzinach 15.00-20.00 (ul. Sportowa 2a).
 • 14.08.2021 - w godzinach 7.00-9.00 w Biurze Zawodów przy Starcie
Zakłada się limit w wysokości 300 osób.


7. WPISOWE

 • do dnia 07.08.2021 r. – 60 zł.
 • do dnia 12.08.2021 r. – 80 zł.
 • w dniach 13-14.08.2021 r. – 100 zł.

Bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy gminy Duszniki-Zdrój – 40 zł.
Osoby, które ukończyły 60 lat oraz uczniowie Dusznickiego MZS – zwolnieni z opłaty startowej.

Dla posiadaczy kuponów -10%. Nie dotyczy mieszkańców Dusznik.

Dla każdego startującego istnieje możliwość dokupienia pamiątkowej koszulki technicznej  - koszt 50 zł - opcja dostępna w formularzu zgłoszeniowym.

Nie przewiduje się zwrotu wpisowego.

W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwględnie zgłosić nam to mailowo/telefonicznie.

8. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:

 • pakiet startowy między innymi z numerem startowym i chipem na czas biegu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznakowaną trasę,
 • napoje i wyżywienie na trasie i mecie,
 • depozyt,
 • pamiątkowy medal,
 • uzyskany wynik przesłany smsem na podany przy zgłoszeniu nr telefonu.

9. KLASYFIKACJA i NAGRODY

 • kategoria Open - miejsca 1-3 nagrody finansowe: 1000 zł, 700 zł, 500 zł
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn - miejsca 1-3 nagrody rzeczowe;
  • do 29 lat,
  • 30-39,
  • 40-49,
  • 50+
 • nagroda rzeczowa dla najlepszego mieszkańca Dusznik + puchar Burmistrza.
10. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras
 • bezwględny zakaz śmiecenia
 • w przypadku przekraczania i biegu po jezdni - przestrzeganie zasad ruchu drogowego

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

11. OCHRONA PRZYRODY

Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:
 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Sudetów,
 • zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,
 • zakaz niszczenia przyrody

12. WYTYCZNE SANITARNE 

 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej.O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB.
 • Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:
  • nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
  • możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,
  • możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,
  • możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
  • możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

13. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

Ranking Biegaczy Górskich - RateMyTrail.com

Ranking Biegaczy Górskich - bardzo fajny projekt dla biegaczy, w którym zarejestrowaliśmy nasze biegi. Ranking gromadzi informacje o biegaczach, ich startach, osiągnięcich a także o dostępnych zawodach. POLECAMY