Image
Jeżeli nie czujesz się na siłach pobiec pełnego dystansu w półmaratonie górskim to ten bieg jest właśnie dla Ciebie. Trasa 10 km w części pokrywa się z tą z półmaratonu. Zdobycie schroniska "Pod Muflonem", Doliny Strążyskiej, Czarnego Stawu i Tauron Duszniki Areny na pewno wywoła pozytywne emocje a ukończenie biegu da sporą satysfakcję.

Nasza 10 kilometrowa pętla, która zaczyna się i kończy na torze rolkowym nie należy do najtrudniejszychych, dlatego jest to idealny dystans dla tych, którzy chcę dopiero zacząć swoją przygodę z biegami górskimi.

Szczególnie zapraszamy Duszniczan, którzy mogą się sprawdzić na własnym podwórku, a dla których przywidziano niższe wpisowe.

Szersze informacje znajdziecie Państwo w blokach tematycznych poniżej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Image
Image
Image
Nasze wydarzenie zarejestrowaliśmy w systemie Rate My Trail. Bardzo fajny - POLSKI - projekt, który zrzesza obecnie już ponad 500 tys. biegaczy i prawie 5000 wydarzeń. Możecie tam przeanalizować zarówno swoje starty jak i swoich rywali. Zapraszamy.

Image
Image
Image

Dystans:
  około 10 km, Przewyższenia: 440 m (wg. www.alltrails.com)
Nawierzchnia: Asfalt: 25%, Szuter: 25%, Drogi leśne: 50%
Punkt z wodą: Czarny Staw - ok. 6 km
Limit czasu: 2 godziny

Plik GPS

Uwaga: Start i meta na torze będą przedstawione na osobnej mapce (wkrótce)

Opis trasy

Trasa rozpoczyna się i kończy na Dusznickim Torze Rolkarskim na wysokości 522 m.n.p.m. (tor - start/meta - przedstawiony będzie na osobnych mapkach). Początkowo wiedzie przez Góry Bystrzyckie a po mniej więcej połowie przez Góry Orlickie.

Zawodnicy przebiegną po ciekawych i malowniczych miejscach naszego miasteczka - najpierw obok schroniska "Pod Muflonem" później przez Zielony Staw, Park Zdrojowy,  Czarny Staw i Tauron Duszniki Arena - nowoczesny stadion biathlonowy.
 
Trasa do przebiegnięcia to przede wszystkim drogi leśne - około 50 % całego dystansu. Reszta to mniej więcej po równo drogi szutrowe i asfalt (po 25%).
Ponad 70% trasy przebiega w lasach.
 
Image

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
tel.: tel.: 531 864 855
e-mail: sport@duszniki.pl


Biuro Zawodów znajdować się będzie:
 • Do dnia 11.08.2022 w budynku MOKiS - Tauron Duszniki Arena, ul. Olimpijska 2.
 • W dniu 12.08.2022 w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Sportowa 2a, 57-340 Duszniki-Zdrój. Czynne w godzinach 17.00-20.00
 • W dniu startu od godziny 7.00 na arenie START/META - tor wrotkarski w Dusznikach-Zdroju
Image

1. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 13.08.2022 r. w Dusznikach-Zdroju. Start i meta zlokalizowana przy torze rolkarskim.

2. CEL IMPREZY
 • Promocja Dusznik-Zdroju jako atrakcyjnej miejscowości turystycznej
 • Promocja biegów górskich
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży i dorosłych.
 • Promocja aktywnej turystyki górskiej.
3. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Olimpijska 2, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Tel.: 515 159 735,
e-mail: sport@duszniki.pl
Strona zawodów: www.biegigorskie.vvisitduszniki.pl

Miasto Duszniki-Zdrój
www.visitduszniki.pl

4. UCZESTNICY
 • Uczestnikiem BIEGU może być każda osoba, która do dnia 13.08.2022 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba niepełnoletnia, które ukończyła 16 lat i posiada na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Aby wziąć udział w biegu należy 1. Wypełnić zgłoszenie, 2. Opłacić wpisowe. 3. Przed startem zgłosić się do Biura Zawodów po odbiór pakietu startowego.

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów.

5. ZGŁOSZENIA/ZAPISY
Zgłoszenia można dokonywać przy pomocy formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną lub bezpośrednio w biurze zawodów:
 • Do dnia 11.08.2022: elektronicznie
 • 12.08.2022 - W Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w godzinach 17.00-20.00 (ul. Sportowa 2a) lub przy torze.
 • 13.08.2022 - w godzinach 7.30-10.00 w Biurze Zawodów przy Starcie
 • Zakłada się limit uczestników w wysokości 300 osób.
6. WPISOWE
Ustala się wpisowe w wysokości:
 • Od dnia 25.05.2022 r. do dnia 19.06.2022 r. – 50 zł.
 • Od dnia 20.06.2022 r. do dnia 10.08.2021 r. 12.08.2021 r. – 60 zł.
 • W dniu zawodów – 80 zł.
Mieszkańcy Dusznik-Zdroju oraz osoby, które ukończyły 60 lat 50% upustu. Uczniowie Dusznickiego MZS – zwolnieni z opłaty startowej.
Dla posiadaczy kuponów - 10%. Nie dotyczy mieszkańców Dusznik.

Dla każdego startującego istnieje możliwość dokupienia pamiątkowej koszulki technicznej - koszt 75 zł - opcja dostępna w formularzu zgłoszeniowym do dnia 20 lipca.

Nie przewiduje się zwrotu wpisowego.

W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwzględnie zgłosić nam to mailowo/telefonicznie.

7. ŚWIADCZENIA STARTOWE
Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:
 • pakiet startowy między innymi z numerem startowym i chipem na czas biegu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznakowaną trasę,
 • napoje i wyżywienie na trasie i mecie,
 • depozyt,
 • pamiątkowy medal,
 • uzyskany wynik przesłany smsem na podany przy zgłoszeniu nr telefonu.


8. KLASYFIKACJA i NAGRODY

 • kategoria Kobiety i Mężczyźni - miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
9. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkich zawodników na trasie obowiązują:
• zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras
 • bezwględny zakaz śmiecenia
 • w przypadku przekraczania i biegu po jezdni - przestrzeganie zasad ruchu drogowego
Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

10. OCHRONA PRZYRODY
Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:
 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Sudetów,
 • zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,
 • zakaz niszczenia przyrody

11. WYTYCZNE SANITARNE
 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej.O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB.
 • Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:
  • nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
  • możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,
  • możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,o możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
  • możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

12. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.